Bài 29: René Descartes

Việc đọc các sách tốt giống như chuyện trò những người giỏi nhất của những thế kỷ đã qua

Có đầu óc tốt chưa đủ. Quan trọng là áp dụng nó tốt.

Lẽ phải thông thường là điều được phân chia tốt nhất trên thế giới.

Chỉ cần nhận xét đúng thì làm đúng, và nhận xét tốt nhất thì có thể làm tốt nhất.

DESCARTES

René Descartes xuất thân từ một gia đình quý tộc tư Pháp – hành chính. Có cuộc sống phong lưu, ông giữ độc lập tư tưởng, thường ở Hà Lan để tránh bị Giáo hội Công giáo dòm ngó. Ông đi nhiều nơi để quan sát, giao thiệp rộng, có tham gia cuộc “Chiến tranh 30 năm”.
….
Tác phẩm lớn của Descartes là Luận văn về phương pháp (Discours de la Mesthode, 1637) để tìm chân lí trong khoa học. Ông đề ra 4 quy tắc cơ bản: chỉ công nhận một chân lí khi nó là sự thật hiển nhiên, phân tích, tổng hợp, tính tất cả các yếu tố, không để bỏ sót.

Ngày nay, 4 quy tắc này có vẻ quá thường. Thời Descartes đó là cả một cuộc cách mạng tư duy, chấm dứt thời đại giáo điều Trung cổ. Những quan điểm duy vật của Descartes thúc đẩy khoa học và triết học tiến bộ, có ảnh hưởng đến văn học cổ điển Pháp. Mặt khác, ông điều hòa tôn giáo và khoa học….

Trân trọng./.

THÙY DƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.